6194 1150

Salgs- og leveringsbetingelser


Produkter og serviceydelser udbydes af:

FjernvarmeXperten
Gyvelstien 9 
8800 Viborg
CVR NR. 35014993
 

Lars Heine Knudsen
Tlf: +45 53702044
Mail: lhk@fjernvarmexperten.dk

 

1. General anvendelse og gyldighed 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra FjernvarmeXperten, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre FjernvarmeXperten skriftligt har accepteret disse.

2. Aftalens indgåelse og betingelse 
Aftale mellem køber og FjernvarmeXperten anses først for indgået, når FjernvarmeXperten har modtaget køberens accept af tilbuddet. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med FjernvarmeXpertens skriftlige godkendelse. Køber skal erstatte FjernvarmeXpertens omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

Alle tilbud afgives i henhold til ”Standard forbehold for VVS-arbejder af Januar 2007”

Tilbud er gældende tre måneder, med mindre andet fremgår af det fremsendte tilbud.

3. For at indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email-adresse

Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos FjernvarmeXperten og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke.

Oplysninger afgivet til FjernvarmeXperten afgives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

4. Betaling 
Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer - såvel komplette som delleverancer - forfaldne til betaling netto kontant ved leveringen. Afhængig af arbejdets omfang forbeholder FjernvarmeXperten sig ret til at opkræve A-conto rater, der til enhver tid tilsvarer det udførte arbejde. FjernvarmeXperten forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
  
Betaling sker online ved bankoverførsel jvf. fremsendt tilbudsnr. eller faktura. (obs! Kontooverførsel er ikke dækket under indsigelsesordningen)

Bankoverførsel
Ved bankoverførsel indsættes pengene på vores konto i Sparekassen Himmerland Reg. 9217 Konto nr. 2071 598562 
Du kan bruge din pc bank, netbank samt webbank, eller du kan indbetale manuelt i dit pengeinstitut. Husk at oplyse navn og fakturanummer, så vi kan identificere din bestilling.
Du skal forvente at der går op til 2 bankdage, før vi kan registrere din betaling på vores konto, medmindre du indbetaler pengene direkte gennem Sparekassen Himmerland.

5. Manglende betaling 
Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan FjernvarmeXperten fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 2,0 % af købesummen pr. påbegyndt måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være, at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. Der vil blive pålagt rykkergebyr på kr. 100,- for hver påmindelse. Ved fortsat manglende betaling efter to på hinanden følgende påmindelser, forbeholder FjernvarmeXperten sig ret til at sende sagen videre til retslig inkasso herunder indberetning til RKI.  
Hos FjernvarmeXperten kan du betale med bankoverførsel, Dankort, Visa/Dankort.
Vores sædvanlige betalingsbetingelser er netto kontant. Efter forfaldsdato beregnes renter med 2 % pr. måned.

6. Priser 
Rådgivning: Teknikertimer kr. 850,- pr. påbegyndt time ekskl. moms og kørsel.
Teknikerens timeforbrug er gældende fra det øjeblik, han kører hjemmefra, til han er hjemme igen.
Kørsel beregnes efter statens takster som pt. udgør kr. 3,70 pr. km.
Alle priser er ekskl. moms.

Alle vores priser til erhvervskunder er i danske kroner ekskl. moms.

Alle andre steder gælder: Vore priser er i danske kroner eksklusive den, til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l. Ændringer i afgift, gebyr o.l., som indtræder efter FjernvarmeXperten ´s afgivelse af tilbud, og som har en forhøjende effekt på de opgivne priser, debiteres som tillæg hertil.

7. Ejendomsforbehold  
FjernvarmeXperten forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling af købssummen er sket.

8. Levering for varmeanlæg
A. Leverancen omfatter alene de i tilbud eller ordrebekræftelse anførte leverancer og præstationer.
B. Entreprenøren påtager sig intet ansvar for støjgener medmindre støjen skyldes forhold, som kan lægges entreprenøren til last.
C. FjernvarmeXperten påtager sig intet ansvar for anlæggets drift ved ekstremt lave temperaturforhold og følgevirkninger heraf.
D. Såfremt dele af leverancen udføres ved bygherrens foranstaltning af andre entreprenører, forbeholdes godkendelse af disse inden arbejdets påbegyndelse. FjernvarmeXperten har intet ansvar for leverancer og arbejder udført af andre entreprenører.
E. Garantien bortfalder, såfremt bygherren undlader at følge de instrukser, der er givet i en med anlægget følgende driftsvejledning. 
Endvidere bortfalder garantien, dersom bygherren selv eller ved andres hjælp foretager ændringer eller indgreb i anlægget eller foretager regulering eller justering ud over sådanne, som er angivet i driftsvejledningen.
Korrosionsskader som følge af aggressivt varmeoptagemedium er ikke omfattet af garantien.
Garantien bortfalder, såfremt bygherren ikke har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser.
F. FjernvarmeXperten kan forlange, at køber inden arbejdets påbegyndelse yder en sikkerhedsstillelse i form af bank- eller sparekassegaranti eller entreprenørens godkendelse på anden måde af størrelse som den samlede entreprisesum.
G. Levering sker i henhold til aftale med køberen. Leveringsadresse er normalt faktura adresse, med mindre andet er angivet i fakturaen. Er der truffet særlig aftale om levering sker dette for købers regning og risiko
 
9. Fortrydelsesret
Der er 14 dags fortrydelsesret.
Dog er der ingen fortrydelsesret på ydelser, når disse er udført, hvis du fortryder dit køb.

10. Tegninger og beskrivelser  
Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som er fremsendt af den ene part til den anden, før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive den afsendende parts ejendom. Køber indestår for at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret. Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er FjernvarmeXperten berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen.

11. Undersøgelsespligt  
Køber er straks ved modtagelsen af en leverance forpligtet til, at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

12. Reklamation  
Køber skal hurtigst muligt give skriftlig meddelelse om mangler direkte til FjernvarmeXperten straks efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Det er FjernvarmeXperten afgørelse, om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved, at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag. Såfremt køber ikke underretter FjernvarmeXperten om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til, at fremsætte krav i anledning af mangelen.

13. Force majeure  
Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for, at ophæve aftalen uden krav på erstatning. Force majeure foreligger, såfremt FjernvarmeXperten eller dennes underleverandører forhindres i, at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofe o.l.

14. Anbefaling  
For at opnå den bedste funktion samt en lang levetid for produkter leveret af FjernvarmeXperten, anbefales det, at iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser samt vedligeholdelse, herunder service, der er angivet i produkt katalog.
Garanti
Vore produkter er naturligvis underlagt den danske købelov, forbrugeraftalelov m.v.
Husk derfor altid, at gemme din faktura, hvis der skulle opstå problemer med en vare.